Prof. dr Zorica Terzić-Šupić

specijalista socijalne medicine

 • Vanredni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Dr Subotića 8, Beograd, Srbija)

 • KVALIFIKACIJE

  1997 – Završen Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  2003 – Magistar nauka (MrSci), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  2005 – Specijalista socijalne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  2010 – Doktor nauka (Dr Sci), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  2018 – Supspecijalista zdravstvenog vaspitanja, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • NAUČNE PUBLIKACIJE

  H-index 9 (Scopus)

 • ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  1. TEKUĆI

   2021-2022 – Nacionalno istraživanje duševnog zdravlja nakon pandemije COVID-19: Hijerarhijsko modelovanje indiviualnih i socijetalnih faktora – Fond za nauku RS – Istraživač

   2019-2022 – ERASMUS plus projekat ,,Prevencija pušenja, zloupotrebe alkohola i zavisnosti od internet kod adolescenata: pristup orijentisan prema porodici za edukaciju odraslih i edukaciju budućih edukatora“(„Preventing smoking, alcohol and internet addictions among the adolescents: A Family oriented approach for adult learners and educators“) ADD Free KA204-BD094B57- Rukovodilac projekta

   2011 – Epidemiološka istraživanja, projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (175042) – Istraživač

  2. OKONČANI

   2011-2019 – Podprojekat “Retke bolesti u ortopediji: molekularna osnova Pertesove bolesti” u okviru nacionalnog projekta “Retke bolesti: molekularna patofiziologija, dijagnostički i terapijski modaliteti i socijalni, etički i pravni aspekti” (MPNTR, III 41004) – Istraživač

   2016 – BeoMedFit

   2015-2016 – Projekat “Analiza nezadovoljenih potreba za zdravstvenom zaštitom”, Vlada Republike Srbije (SI 2-SDC-324/15), 1.12.2015. – 30.6.2016. godine (konsultant).

   2011-2015 – DILS, Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” Ministarstvo zdravlja Republike Srbije,(predavač i supervizor strateških planova za 40 domova zdravlja) (april –decembar 2010. godine, maj-decembar 2011. godine, februar-mart 2015. godine).

   2008-2011 – Podprojekt “Prevencija HIV-a/usluge smanjenje štete među zatvorenicima” projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Global fonda “Jačanje nacionalog odgovora na HIV/AIDS decentralizacijom ključnih zdravstvenih usluga”, (spoljašnji evaluator) (maj 2011, 2010, 2009, 2008).

   2007-2010 – Projekat “Procena ponašanja i faktora rizika na HIV/AIDS i SPI među zatvorenicima u Srbiji”, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, (novembar 2007. – maj 2008. godine i novembar 2009- jun 2010. godine)

   2005-2008 – Tempus project: “Postgraduate studies in Public Health Sciences”. Projekat finansiran od European Commission (2005-2008).

   2007 – Projekat “Program unapređenja menadžmenta zdravstvenim ustanovama u Beogradu”, Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu i Gradske uprave, Sekretarijata za zdravstvo grada Beograda, Beograd, jun – decembar 2007. godine.

   2006-2007 – Projekat “Tehnička pomoć u podršci reorganizacije instituta/zavoda za zaštitu zdravlja (javno zdravlje)” kojim je rukovodila Evreposka agencija za rekonstrukciju (Projekat broj 1869/1786) (kao ekspert III kategorije), septembar 2006. – novembar 2007. godine.

   2006-2007 – Projekat “Hitna rekonstrukcija 20 bolnica u Srbiji”, Jedinica za implementaciju projekata EIBa Ministarstva zdravlja, 2006-2007. godina.

   2006-2007 – Projekat “Razvoj zdravstva Srbije”, izvršilac projekta Jedinica za koordinaciju projekata Svetske banke, 2006-2007 godina.

   2006 – Projekat “Zajedno do jednakosti (razvoj autentičnog modela za podršku integracije i inkluzije Roma u lokalnu zajednicui)”. Projekat broj: NOR53/OC/03. Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije. Beograd, novembar – decembar 2006. godine.

   2003-2007 – Projekat “Zdravlje zajednice, razvoj i implementacija lokalnih strategija javnog zdravlja”, podržanog od Fonda za otvoreno društvo Srbije i CDC Atlanta Amerika, od 2003. do 2007. godine.

   2005 – Projekat u oblasti zdravstvenih tehnologija u izradi “Nacionalnog vodiča za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – Prevencija tipa 2 dijabetesa”. Projekat je finansirala Evropska unija, a rukovodila je Evropska agencija za rekonstrukciju, 2005. godine.

   2004-2006 – Projekat “Zdravlje i zatvori”, Fond za otvoreno društvo Srbije i Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Beograd, januar 2004-2006. godine.

   2003-2004 – Projekat “Podrška reformi sistema zdravstven zaštite i održivom finansiranju u Republici Srbiji”. Fond za otvoreno društvo Srbije i Institut za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu, decembar 2003. – avgust 2004. godine.

   2004-2005 – Projekat “Sharing for action”, Fond za otvoreno društvo i Medicinski fakultet 2004 – 2005. godine.

   2003 – Projekat “Opterećenje bolestima i povredama u Srbiji”. European Agency for Reconstruction i Ministarsvo zdravlja Republike Srbije, mart 2003. – septembar 2003. godine.

   1999 – Projekat “Istraživanje ponašanja školske dece”, koji je finansirala beogradska kancelarija UNICEFa”, 1999. godine.

   1999 – Projekat MAPI Research Institute,: ”IQOD Programme. International Health – Related Quality of Life Databases”, Lion, Francuska 1999.