Spisak publikacija

Nađa Marić, Ljiljana Mihić et al:

Verovatna depresija i anksioznost u sedam zemalja Evrope tokom COVID-19 pandemije: Verovatno precenjivanje učestalost zbog načina uzorkovanja (in english). 

Nađa Marić, Ljiljana Lazarević et al:

Stresori povezani sa pandemijom COVID-19, poremećaji mentalnog zdravlja, simptomi depresije i anksioznosti: studija preseka, sprovedena intervjuom licem-u-lice na nacionalno reprezentativnom uzorku u Srbiji (in english). 

Nađa Marić, Ljiljana Lazarević et al:

Stresori povezani sa COVID-19 i mentalni poremećaji i distres: studija preseka na nacionalnom reprezentativnom uzorku u Srbiji sprovedena licem-u-lice

Ljiljana Mihić, Zorica Terzić- Šupić et al:

Srpska verzija COVID-19 stres skale (CSS) i prihvatanje vakcinacije: Može li distres povezan sa COVID-19 objasniti stavove prema vakcinaciji? (in english)

Nađa Marić, Goran Knežević, et al:

Povodom Međunarodnog dana mentalnog zdravlja istraživački tim projekta Cov2Soul.RS iznosi preliminarne podatke o depresivnosti u Srbiji danas. 

Nađa Marić:

Psihičko zdravlje i pandemija COVID-19 – pregled literature (članak na srpskom)

Nađa Marić, Ljiljana Lazarević et al:

Mentalno zdravlje u drugoj godini COVID-19 pandemije: protokol za nacionalno istraživanje na reprezentativnom uzorku u Srbiji (in english)

Ljiljana Lazarević, Goran Knežević et al:
Šta nas navodi da budemo (ne) odgovorni za svoje zdravlje tokom pandemije COVID-19? Uloga ličnosti, stilova razmišljanja i mentaliteta zavera (in english)

Jovana Todorović, Zorica Šupić et al:
Upravljanje vanrednim situacijama, ublažavanje posledica COVID-19 i važnost spremnosti za buduće epidemije (in english)