Istraživački tim projekta CoV2Soul.RS je u okviru priprema za istraživanje na terenu sproveo studiju na velikom online uzorku, koji je činilo preko 3000 ispitanika.

Pored ispitivanja pouzdanosti upitnika, cilj ovog istraživanja bio je da se ispitaju faktori povezani sa prihvatanjem vakcinacije. Obrazovanje, mentalno zdravlje pre početka pandemije i stavovi prema migrantima su bili faktori koji se pokazali kao najsnažniji prediktori stavova prema vakcinaciji. Skor na COVID-19 stres skali se takođe pokazao kao značajan.

Ceo rad možete pogledati u odeljku publikacije, kao i na linku:

 

Srpska verzija COVID-19 stres skale (CSS) i prihvatanje vakcinacije: Može li distres povezan sa COVID-19 objasniti stavove prema vakcinaciji?