Pregledni rad istraživača predvođenih Larom Aknin (Kanada) skreće pažnju da su anksioznost i depresivnost  bili pojačani samo u prvim mesecima COVID-19 pandemije, ali da su u međuvremenu adaptivni mehanizmi stanovništva ipak savladali izazov. Tako, stopa suicida, ili usamljenost, zadovoljstvo životom i slični parametri mereni u populacijama širom sveta nisu bitno varirali u toku prve godine pandemije – za više informacija videti https://psyarxiv.com/zw93g/