Prof. dr Milica Pejović-Milovančević

Dečji i adolescentni psihijatar, viši naučni saradnik

 • Vanredni profesor, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (Dr Subotića 8, Beograd, Srbija); Institute za mentalno zdarvlje (Milana Kašanina 3, Belgrade, Serbia)

 • KVALIFIKACIJE

  1993 – Završen Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  1994 – Master of Arts, University of Notre Dame, IN, USA

  1995 – Magistar nauka (Mr Sci),  Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  1998 – Doktor nauka (Dr Sci), Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

  1999 – Specijalista psihijatrije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 • NAUČNE PUBLIKACIJE

  H-index 20 (Scopus)

 • ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

  1. TEKUĆI

   2021-2022 Nacionalno istraživanje duševnog zdravlja nakon pandemije COVID-19: Hijerarhijsko modelovanje indiviualnih i socijetalnih faktora – Fond za nauku RS

   2020 -2021 Podrška profesionalcima i roditeljima za nenasilno disciplinovanje dece, DEAPS i UNICEF, rukovodilac projekta

   2020 – 2021 Pomoć mladim migrantima u tranzitu kroz Srbiju: Prevencija upotrebe alkohola i supstanci, DEAPS i UNICEF, rukovodilac projekta

   2019 –Pilot testiranje implementacije Programa SZO-a Caregiver- Skills Training (CST) za porodice dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji, Institut za mentalno zdravlje, DEAPS, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Republičko zdravstveno osiguranje Fond, FASPER, HELP i UNICEF, rukovodilac projekta

   2011 – Temperament i struktura simptoma poremećaja ličnosti, Ministarstvo nauke, Republika Srbija, 2011-2015, Ministarstvo nauke, ON175013, saradnik

  2. OKONČANI

   2019-2020 Istraživanje o disciplinovanju dece kod kuće u Srbiji, rukovodilac projekta

   2017–2018 Istraživanje o negativnim iskustvima iz detinjstva, rukovodilac projekta

   2014-2019 Pružanje podrške deci žrtvama i svedocima zločina. Podrška žrtvama i svedoci, pravni okvir i psihološki aspekti ispitivanja deteta kao oštećenog ili svedoka u krivičnom postupku; Forenzički intervju sa detetom, UNICEF, rukovodilac projekta

   2013-2014 Uključivanje novih zdravstvenih ustanova u sistem izveštavanja o zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, UNICEF i Institut za mentalno zdravlje, koordinator projekta

   2012-2013 – Sistem zdravstvene zaštite u međusektorskoj mreži za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, UNICEF i Institut za mentalno zdravlje, rukovodilac projekta

   2009 – 2012 Multicentrični istraživački projekat – Varijacije broja kopija koje ukazuju na rizik od psihijatrijskih poremećaja kod dece – SEDMI OKVIRNI PROGRAM TEMA: ZDRAVLJE-2007-2.2.1-10, rukovodilac za Srbiju

   2006-2014 Dimenzije ličnosti, kvalitet roditeljstva i zlostavljanja dece – transgeneracijski prenos traume, Ministarstvo nauke, Republika Srbija, MN145027, saradnik istraživač.